Vereniging tot Behoud van Gorinchemse Heerlijke Visserijen 

In het jaar 1382 stond de Heer van Arkel de uitoefening van zijn visrecht op de Boven Merwede af aan de Gorinchemse visser. De Stad Gorinchem kreeg het voorrecht om de door de vissers gevangen vis op haar markt te laten brengen. De vissers dien(d)en een 10e penning (10%) aan de Stad Gorinchem af te dragen. Dit voor het verlenen van onder andere protectie (bescherming) aan de vissers.

Eeuwen lang is dit goed gegaan. Totdat begin 21e eeuw het Gorinchemse gemeentebestuur al haar verplichtingen verzuimt. Het gemeentebestuur gaat handelen alsof zij de bezitter is van het visrecht en er het volledige zeggenschap erover bezit. Het gemeentebestuur geeft een hengelsportmachtiging af aan een derde -niet Gorinchemse- partij. Hierdoor kunnen niet-Gorinchemers vis gaan oogsten. Dit is in strijd met de oorspronkelijke spelregels en dient gestopt te worden.

Het uitoefeningsrecht is een nog altijd geldend oud vaderlands zakelijke recht. Mr. J.C. de Meyere heeft in het jaar 1928 zijn proefschrift –Oude nog bestaande zakelijke rechten- gepubliceerd. Hieruit blijkt dat bijzondere rechten van voor het jaar 1838 hun geldigheid behouden. Onze vereniging vindt dat dit bijzondere uitoefeningsrecht niet verloren mag gaan. Nu het gemeentebestuur zijn taken verzuimt, is het noodzakelijk geworden om een belangenvereniging op te richten. In de akte van oprichting, gedateerd 25 mei 2009 worden onze doelstellingen genoemd. Ook heeft de vereniging een huishoudelijk reglement, gedateerd 1 augustus 2009 en kunnen donateurs en leden hun sympathie tonen door te doneren en, of lid te worden.

Onze vereniging wil deze visrechten beschermen en beheren. Wij bieden de Gorinchemse vissers een forum om informatie te delen en plannen te maken. Wij doen voorstellen om de belangen van aangesloten Gorinchemse vissers te behartigen en om eventuele professionele hulp te coördineren. Wij kunnen de aangesloten Gorinchemse vissers daar waar mogelijk, vertegenwoordigen, ondersteunen en beschermen. Wij zullen de visserij waar deze heerlijke rechten gelden gaan promoten en de visserijproducten zo goed mogelijk gaan verhandelen.

Wij zullen ons inzetten om het onrechtmatig vissen op het onderhavige areaal tegen te gaan. Gedurende de vele eeuwen die verstreken zijn, is er volop strijd gevoerd met vooral de buren over met name grensgeschillen. In diverse rechtszaken die hierover zijn geweest, werd na afloop de exacte buitengrens omschreven. K.N. Korteweg heeft vele zaken van het onderhavige uitoefeningsrecht/visrecht minutieus onderzocht en in het jaar 1937 zijn proefschrift gepubliceerd. Deze buitengrenzen zijn inmiddels ook vastgelegd op een satellietfoto en de exacte coördinaten zijn bekend.

Iedereen die sympathiseert met onze vereniging en zich aansluit bij onze vereniging kan rekenen op een warm onthaal. Feesten en ander volksvermaak kunnen met onze eigen Fruits de Mer-wede worden opgeleukt. Laten we er met z’n allen een gezellige en strijdbare vereniging van maken!


Saluut!


Namens de Vereniging,

Voorzitter, M.P. Kuijntjes